Scroll Top

I-Toolkit Yabaphathiswa be-FSCA – Imibuzo Ejwayelekile Ukubuzwa -FAQ (IsiZulu)

Ngabe i-TTK iyimpoqo na?

Yebo, i-Conduct Standard 4 ka-2020, eyakhishwa mhla ziyishumi kuNtulikazi ngo-2020, yasungulelwa ukulola amakhono aphansi kanye nezidingo zokuqeqeshwa zamalungu ebhodi lezikhwama njengoba kuhlinzekelwe esigabeni sika7A(3) soMthetho Wezikhwama Zempesheni (PFA). I-TTK entsha, evuselelwe kabusha inemininingwane eminingi nechazwe kabanzi futhi ihlose ukucijisa kangcono abaphathiswa ukuze bakwazi ukwenza imisebenzi yabo abaqokelwe yona ngokwethembeka. I-FSCA inezinyathelo/izilinganiso ezihlukahlukene ezisebenzisayo ukuqapha inqubekelaphambili yabaphathiswa kanye nokugcwaliswa kwe-toolkit, okunjengemibiko eyenziwa/ekhiqizwa yinkundla ye-TTK.

 

Nakhu okushiwo yiSigaba sika7A(3) se-PFA:

(3) (a) Ilungu lebhodi eliqokwe ngaphansi kwesigatshana (1) kufanele libe nalawo mazinga amakhono kanye nokuqeqeshwa njengoba kungenzeka kunqunywe yihhovisi likanobhala (uKhomishana) ngokufaka isaziso kuSomqulu, ezinyangeni eziyisithupha kusukela osukwini lokuqokwa kwelungu lebhodi.

(b) Ilungu lebhodi kufanele liwagcine lawo mazinga amakhono kanye nokuqeqeshwa anqunyiwe okukhulunywa ngawo kwibinza (a) ngethemu yonke yalelo lungu lebhodi yokuqokwa noma ukukhethwa.

Bese kwenzekani uma sengiyiqedile kakade i-Toolkit Yabaphathiswa yakudala?

I-TTK entsha ingena esikhundleni se-Toolkit Yabaphathiswa endala futhi kudingeka ukuba igcwaliswe iwona wonke amalungu ebhodi kungakhathaleki ukuthi ayeseyigcwalisile i-Toolkit Yabaphathiswa yokuqala.

Kumele igcwaliswe nini?

Abaphathiswa abaqokwe noma abakhethwe mhla noma ngaphambi komhla zingama-26 kuMandulo wonyaka ka-2023 kufanele bagcwalise i-TTK ungakapheli uNdasa onyakeni ka-2024. Abaphathiswa abaqokwe noma abakhethwe ngemuva kosuku olubekiwe kumele bayigcwalise ezinyangeni eziyisithupha zokuqokwa noma ukukhethwa kwabo.

Kwenzekani uma ngingakwazi ukugcwalisa i-TTK ngesikhathi?

Ungafaka isicelo sokukhululwa noma ukwelulelwa i-TTK ohlelweni lwezobucwephesha lwempesheni lwe-FSCA. Isigaba sika26(2) se-PFA, sithi ukuthotshelwa kwe-TTK kuyisibopho sebhodi lonkana, uma lihluleka ukwenza lokho i-FSCA kungenzeka ilithathele izinyathelo ezifanele zokulawula. Lokhu kungaba ngendlela yokunikezwa umyalelo ophoqelelayo (lapho ibhodi lizibophezela khona ngokusemthethweni ukuthi lizozilungisa izinkinga), inhlawulo yokuhluleka ukulandela inqubo ebekiwe noma ukususwa komphathiswa . I-FSCA izohlola icala ngalinye ngokufaneleka kwalo.

Mangaki amamojula akhona?

Angamashumi amabili nambili esewonke. Amamojula ayishumi nanye okuqala ethulwa ngoMandulo. Kulindelwe ukuba amamojula ayishumi nanye alandelayo abe esetholakala ngoNdasa kunyaka ka-2024.

Ngingafeyila na?

Cha, inhloso ye-TTK akuyona ukukwethwesa umthwalo wezivivinyo. I-TTK ihlose ukunikeza amandla nokuhlomisa abaphathiswa ngolwazi oludingekayo ukuze ekugcineni kwakho konke bakwazi ukuthatha izinqumo ezingungqaphambili kubahlomuli okuyibona ababaqokile. I-TTK isebenzisa ukuhlolwa kwamamojula kanye nokuhlolwa okuqoqayo ukuze ihlole indlela obamba ngayo okuqukethwe. Kunethuba elanele lokubuyela emuva uyobuyekeza izingqikithi ezinzima.

Ngingawenza ngcono amaphuzu engiwatholile?

Isamba samaphuzu alingana u50% okungenani siyadingeka ukugcwalisa i-toolkit ngempumelelo. Uma usuqedile, uzohlinzekwa ngesitifiketi esiveza amaphuzu owatholile. Nakuba kunjalo, ayikho imikhawulo kwinani lezikhathi okumele ugcwalise ngalo i-toolkit, kungaba ufuna ukwenza ngcono amaphuzu akho owatholile noma ufuna ukuqinisekisa ikhono nobuhlakani bakho.

Ngabe kumele ngifunde?

Cha, asikho isidingo sokuthi ufunde kuqala. Nakuba kunjalo, izigaba ezihlukahlukene ze-PFA ziyadingidwa kabanzi kwi-toolkit. Ukuqonda kwakho kabanzi nge-PFA, ikakhulukazi izigaba kusukela ku7C kuya kuD ezidingida ngemisebenzi yabaphathiswa, kuzokwenza ibe lula futhi isheshe i-TTK.

Kuzothatha isikhathi eside kangakanani?

Kuncike olwazini lwakho onalo njengamanje. Amavidiyo amamojula ayahluka kusukela emizuzwini engamashumi amabili kuya emizuzwini engamashumi amane nanhlanu ubude. Zilungiselele ukuthatha ihora okungenani kwimojula ngayinye.

Kwenzekani ngabaphathiswa bezikhwama ezingangeni ngaphansi kwe-PFA, njengeSikhwama Sempesheni Yomkhakha Wezokuthutha kanye neSikhwama Sempesheni Yabasebenzi Bakahulumeni?

Okwamanje, i-FSCA ayikwazi ukuphoqelela abaphathiswa balezi zikhwama ukuba bagcwalise i-toolkit. Nakuba kunjalo, ngemuva kokuba uMthethosivivinywa Wokuziphatha Kwezikhungo Zezezimali (COFI) usuphasisiwe zonke izikhwama zomkhakha kahulumeni zizongena ngaphansi kwephiko le-FSCA. Kusukela ngalolo suku kuya phambili, labo baphathiswa okukhulunywa ngabo kuyomele bayigcwalise i-TTK. Kulindelekile ukuthi uMthethosivivinywa we-COFI uzophasiswa ekuqaleni konyaka ka-2024.

Ngabe isikhulu esiphezulu kudingekile yini ukuba sigcwalise i-TTK? Isigaba sika7A(3) se-PFA sibhekise kumalungu ebhodi kuphela, okungabaphathiswa, ngaleyo ndlela-ke i-FSCA ayikwazi ukuphoqelela ngokusemthethweni izikhulu eziphezulu ukuba ziphothule uqeqesho.

Ngingawathola amaphuzu e-CPD ngokugcwalisa i-TTK?

I-Batseta inikezela ngamaphuzu ayisishiyagalombili e-CPD ngokugcwaliswa kwe-toolkit. Amalungu e-Batseta kufanele ahambise i-toolkit yawo ukuze ezothola isitifiketi.