Translated articles

Kunokuqagela okuningi maqondana nokuthi iBhangengodla laseNingizimu Afrika lizolinciphisa yini izingasilinganiso lemalimboleko makhathaleni ngokuhamba konyaka. Njengomphathiswa wesikhwama, kusemqoka ukuthi uwuqonde umthelela…