Scroll Top

Tsebo ke matla. Mona ke moo o e fumanang teng (Sesotho)

Mona Afrika Borwa, batshwaredi ka kakaretso ba beha leihlo khapitale ya ditrilione tsa diranta e bapalang seabo sa bohlokwa moruong. Ena ke mekgatlo e robedi e reretsweng ho matlafatsa batshwaredi ka ntshetsopele e tswellang, hangata ntle le tefo.

FSCA’s Trustee Training Toolkit

Financial Sector Conduct Authority (FSCA) e thakgotse kgetsi e ntjha ya dithulusi tsa thupello ya batshwaredi (trustee training toolkit (TTK)) ka Lwetse 2023. Thuto ena ya inthaneteng ke ya mahala mme e a tlama bakeng sa batshwaredi bohle. Kgetsi ya dithulusi e na le dimojule tse 11 tse lokelang ho phethwa nakong ya dikgwedi tse tsheletseng tsa ho thonngwa ha hao jwalo ka motshwaredi. (Dimojule tse 11 tse latelang di setetswe ho thakgolwa ka Hlakubele selemong sena). Ha o qeta, o ka iphumanela dintlha tse 8 tsa CPD.

Atleha-edu

Mokgatlo ona o sa etseng phaello (ke rona bao!) o tsepamisa maikutlo ho batshwaredi ba matlole a ho beha meja fatshe, baofisiri ba sehlooho, ditho tsa komiti ya bolaodi, le kelohloko le thuto ya ditho tsa letlole. Ho atleha-edu.org o tla fumana motswako wa diphatlalatso tsa thuto, diathikele, le dikateng tsa dividiyo (ho kenyeletswa diphetolelo ho dipuo tse fapafapaneng tsa Afrika jwalo ka isiZulu, Sesotho le isiXhosa). Dikateng tsa thuto tsa bona di ananetswe bakeng sa Batseta ho tswela pele ka ntshetsopele ya porofeshenale. Hape ba fana ka diwekshopo ho batho ka seqo ho potoloha naha, mahala. Saenela lesedinyana mona.

Dintlha tsa CPD ke eng?

Sistimi ya ntshetsopele e tswelang pele ya porofeshenale (continuing professional development (CPD)) e reretswe ho netefatsa hore batho ba kahare ho diprofeshene tse laolwang, jwalo ka boramolao, diakhaontente le baenjineri, ba rerisana ka ho ithuta ho tswellang hore ba dule ba kgema le dinako dintlafatsong tsa indasteri le ho matlafatsa ditsebo tsa bona ho tswelletsa maemo a phahameng a bokgoni.

Ditheo tsa profeshenale le ba bolaodi ba tsamaiso hangata ba hloka hore ditho tsa bona di bokeletse palo e itseng ya dintlha tsa CPD bakeng sa nako e hlakisitsweng. Dintlha tsena di fanwa bakeng sa ho nka karolo dithutong tsa thupello tse ananetsweng, diwekshopo, diboka le diseminari.

Batseta ke setheo se fanang ka kananelo bakeng sa batshwaredi – le baofisiri ba sehlooho ba sebetsanang haholo le sistimi ya CPD.

20

Palo ya dihora tsa CPD tseo batshwaredi ba tlamehang ho di phetha selemo ka seng. Lebidi la CPD ke ho tloha ka la 1 Hlakubele ho fihla ka la 28 Hlakola.

ASISA Academy

Akhademi, selekaneng le ASISA Foundation, e fana ka letoto la diwekshopo tsa batho ka seqo le tsa inthaneteng ho batshwaredi le baofisiri ba sehlooho mahala. Ba sebetsana le dihlooho tse jwalo ka tsamaiso, dihlapiso tsa setho le metheo bakeng sa batshwaredi ba matlole a ho beha meja fatshe. Diwekshopo tsa bona di tsamaiswa ka matlole a batho ka bo-mong empa hape di ka fanwa ka dithupello tsa matlole a mangata. Ha e phethilwe, bankakarolo ba fumana disetifikeiti tsa ASISA Academy tse bontshang dintlha tsa CPD.

Batseta

Batseta, Lekgotla la Matlole a ho Beha Meja Fatshe la Afrika Borwa, ke mokgatlo o sa etseng phaello o tsepamisang maikutlo ditabatabelong tsa baofisiri ba sehlooho, batshwaredi le badisa ba letlole kahare ho indasteri ya tsa ho beha meja fatshe.

Ke setheo sa profeshenale sa baofisiri ba sehlooho le batshwaredi ba matlole a ho beha meja fatshe mme se ngodisitswe ke South African Qualifications Authority (SAQA). Hape ke Molekane wa Tekanyo ya Boleng (Assessment Quality Partner (AQP)) kapa setheo sa ditlhahlobo bakeng sa dithupello tsa tshebetso tsa baofisiri ba sehlooho le mangolo a mosebetsi a batshwaredi.

Batseta e fana ka kgubu ya selemo ho pota bakeng sa kgolo le ho ithuta. E tshwara diketsahalo tse fapafapaneng tsa CPD jwalo ka Seboka sa Mariha sa selemo le selemo, diseminari tsa tikoloho, di-webinar, diwekshopo le tse ding – hlahloba khalendara ya diketsahalo

Batseta hape e na le karolo ya Blue Couch 101 moo e tla bontsha dikotwana tsa vidiyo le di-podcast tse mabapi le dihlooho tse lokelang tsa indasteri ho tswa ho batshehetsi ba ditjhelete ba khoporeiti ya yona. Mona maano a jwalo ka tjalo ya matsete ya ESG, ho rerela ho beha meja fatshe le moruo o baballang tikoloho a a hlaloswa.

BAKENG SA DAYARI YA HAO la 27 ho fihla ho la 29 Motsheanong: Seboka sa Mariha sa 2024 

Institute of Retirement Funds Africa (IRFA)

Mokgatlo ona o emetse ditabatabelo tsa indasteri tsa letlole la ho beha meja fatshe Afrika Borwa le ho parola kontinente. Tshebetso ya yona ya bohlokwa ka ho fetisisa ke ho emela indasteri ya letlole la ho beha meja fatshe ditherisanong le baokamedi ba mmuso le balaodi, e leng se tla kenyeletsa ho tshwaela mabapi le ditaba tsa ketsomolao le lekgetho tse amang matlole a ho beha meja fatshe/mapenshenara, jj.

Mokgatlo ofe kapa ofe kapa motho ya amehang ka sehlahlo indastering ya letlole la ho beha meja fatshe ba ka nna ba etsa kopo ya ho ba setho. Dihlapiso tsa botho di kenyeletsa hara tse ding monyetla wa ho kenela dikomiti tsa tshebetso tsa Institjhute, bonkakarolo diprojekeng tsa patlisiso tsa yona le ditheolelo dibokeng le diwekshopong, tse ananentsweng ke CPD ke Setheo sa Merero ya tsa Ditjhelete sa Afrika e ka Borwa (Financial Planning Institute of Southern Africa (FPI)).

Institjhute hape e fana ka menyetla ya ho ithuta haholwanyane mabapi le indasteri ya matlole a dipenshene, ho dula o kgema le dintlafatso tsa lehae le tsa matjhaba, le tshusumetso diphethong tsa letlole la dipenshene.

BAKENG SA DAYARI YA HAO la 6 ho fihla ho la 8 Mphalane 2024: Seboka sa IRFA sa 2024

Today’s Trustee

Makasine ena ya dijithale e batla ho tshehetsa le ho matlafatsa batshwaredi ba letlole la ho beha meja fatshe le baofisiri ba sehlooho, ho ntlafatsa diabo tsa bona ka ho matlafatsa ditsebo tsa bona le temoho. Ntlha e hlalohanyang ya Motshwaredi wa Kajeno ke boikemelo ba bohlophisi ba yona – ha e nke lehlakore mabapi le balaodi kapa bafani ba tshebetso. E ikemetse, mme e reretswe ho thakgola dipuisano le dingangisano ka dihlooho tsa bohlokwa bakeng sa ho laola matlole a ho beha meja fatshe le dimilione tsa maAfrika Borwa a bolokang tjhelete ho bona.

Makasine ena ya mahala e fanwa ka kotloloho inbokseng ya hao kotareng e nngwe le e nngwe. Hape, ho na le blog e dulang e o kgemisa le dinako mabapi le ditaba le ditjhebo tsa moraorao. Etsa kopo mona.

Asset TV

E tshetjwa ke setjhaba sa baeletsi ba fetang 600 000, matlole a dipenshene, bakonsaltente, diofisi tsa lelapa, le baokamedi ba matlotlo, kgubu ena ya vidiyo ke risose ya bohlokwa bakeng sa bohlokolotsi, netefatso, patlisiso, le ho ithuta ho tswellang lepatlelong la matlole a ho beha meja fatshe.

Asset TV e theha dividiyo tse balwang e le Thuto e Tswellang le dikerediti tsa CPD – ho tloha ditabeng tsa moraorao ho fihla dibokeng le maikutlong a ditsebi. E batla e tshwana le kanale ya YouTube e tsepamisang maikutlo dinthong tsohle tse amang matsete.

O ka sala morao kgatelopele ya hao ka letoto la hao la ho boha, le ho matlafatsa profaele ya hao ya CPD ka ho eketsa ditatemente tsa pontsho ho ipapisitswe le seo o ithutileng sona.

Pensions World SA

Makasine ya dijithale e fana ka tlhahisoleseding ya thuto bakeng sa batshwaredi mme hape e boloka babadi ba kgema le dinako ditabeng tsa sehlooho le diphephetso tse tobileng mmaraka wa dihlapiso tsa basebetsi – dikgatiso tse nne di a phatlalatswa ka selemo.

Makasine ena ke ya Employee Benefits Network (EBnet), portal ya tsebo ya indasteri ya dijithale ya tsa ho beha meja fatshe. E sebetsa Afrika e ka Borwa mme e na le phihlello ya dijithale e pharaletseng ka ho fetisisa indastering. Polatefomo ena e hasanya diimeile tsa beke le beke ho babadi ba fetang 13 500.

IRFA le FPI di tshehetsa le ho amana le EBnet le Pensions World SA, mme ka hona o ka fumana dintlha tsa CPD ka ho rerisana ka dikateng tsa thuto tse phatlalatsong.

O ka fihlella makasine ya mahala inthaneteng le ho tlatsa ditekanyetso tsa CPD webosaeteng.